logo.gif

กลับหน้าหลัก

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธประวัติ

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

     ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

       ชุดที่

 

 

ธรรมศึกษาชั้นโท

วิชาธรรมะ

วิชาอนุพุทธประวัติ

วิชาอุโบสถศีล

      ชุดที่

       ชุดที่

      ชุดที่

      ชุดที่

       ชุดที่

      ชุดที่

      ชุดที่

       ชุดที่

      ชุดที่

      ชุดที่

       ชุดที่

 

      ชุดที่

       ชุดที่

 

      ชุดที่

       ชุดที่

 

 

 

ธรรมศึกษาชั้นเอก

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ

วิชากรรมบถ

    ชุดที่

      ชุดที่

      ชุดที่

    ชุดที่

       ชุดที่

      ชุดที่

    ชุดที่

       ชุดที่

      ชุดที่

    ชุดที่

       ชุดที่

 

    ชุดที่

       ชุดที่

 

    ชุดที่

       ชุดที่

 

 

 

 

ครูประพิศ  ฝาคำ

http://www.doodeejaa.com/

http://www.praphitfaakham.doodeejaa.com/